Kirkens vedtægter

Vedtægter for Den danske Kirke i Schweiz

1. Den danske Kirke i Schweiz har til formål på det evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag i tilknytning til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) at sørge for afholdelse af gudstjenester og udførelse af kirkeligt og andet dertil hørende arbejde.

2. Kirken og dens aktiviteter er åbne for enhver, som er dansk eller af dansk oprindelse, og som har fast bopæl i Schweiz eller tilgrænsende områder, samt vedkommendes familie. Det samme gælder for alle, der føler en særlig tilknytning til Danmark.

3. Kirken repræsenteres af menighedsrådet, der består af maksimalt otte (8) medlemmer. Medlemmerne vælges for to år ad gangen på kirkens årsmøde, således at halvdelen af dem er på valg hvert år. Ingen familie kan være repræsenteret med mere end ét medlem i menighedsrådet. Genvalg kan finde sted.

4. Menighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær; de øvrige poster i rådet fordeles mellem rådets medlemmer.

Menighedsrådet fastsætter sin egen forretningsorden. Menighedsrådet tegnes af formanden og et af de øvrige medlemmer.

5. Præsten deltager i menighedsrådsmøderne efter samme regler, som er gældende i Den danske Folkekirke.

6. Menighedsrådets opgaver er:

6.1 At sørge for udførelse af det praktiske og administrative arbejde i forbindelse med gudstjenester og sammenkomster.

6.2 At sikre det økonomiske grundlag for kirkens drift.

6.3 At åbne mulighed for diakonal støtte til personer, som har brug for dette.

6.4 At orientere om kirkens arbejde.

6.5 At udpege en repræsentant til DSUKs repræsentantskab.

7. Kirkens årsmøde afholdes i forbindelse med en gudstjeneste, så vidt muligt om foråret, og der indkaldes til det med mindst 14 dages varsel.

7.1 Dagsordenen, der skal fremgå af indkaldelsen, skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Præstens beretning
  • Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab og budgetforslag
  • Indkomne forslag
  • Valg til menighedsrådet
   • Herunder skal navnene på de afgående medlemmer og de af menighedsrådet foreslåede kandidater være anført.
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet "Eventuelt".

7.2 Beslutninger på kirkens årsmøde træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, der har ydet bidrag til kirken i det forløbne år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og afstemninger skal være skriftlige, såfremt der fremsættes ønske herom.

8 Ekstraordinært årsmøde afholdes, når formanden, tre medlemmer af menighedsrådet eller 10 medlemmer af menigheden ønsker det, og det indvarsles som ovenfor beskrevet under pkt. 7.

9 Udgifter til kirkens drift dækkes ved bidrag, kollekter, indtægter ved arrangementer, gaver samt tilskud fra DSUK. Menighedsrådet kan vedtage, at der af overskydende midler ydes bidrag til velgørende formål. Ingen fysiske personer har andel i kirkens formue.

10 Ingen hæfter personligt for kirkens forpligtelser.

11 Vedtægtsændringer skal godkendes ved almindeligt stemmeflertal på to på hinanden følgende årsmøder og skal godkendes af DSUK.

12 Opløsning

12.1 Beslutning om opløsning af Den danske Kirke i Schweiz skal træffes på to på hinanden følgende årsmøder med mindst 6 ugers mellemrum og med mindst 2/3 flertal på hvert årsmøde.

12.2 I tilfælde af opløsning af Den danske Kirke i Schweiz tilfalder den del af kirkens formue, der ikke er disponeret over, DSUK til støtte for andre menigheder.

Disse vedtægter er godkendt på menighedsmødet (kirkens årsmøde) den 19. marts 2006. De er på adskillige punkter ændret fra kirkens første vedtægter, som blev vedtaget på menighedsmødet den 21. februar 1992. Andre ændringer er blevet vedtaget (pkt. 1.) på menighedsmødet den 21. marts 1999 samt (pkt. 3.) på menighedsmødet den 17. marts 2002.